تبلیغات
دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور فردوس - چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

دوشنبه 2 آذر 1388 05:34 ب.ظ

نویسنده : دانشجویان مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور فردوس

رنگ ، شكل ، رشد و نمو برگ و سایر اندام هوایی گندم در شرایط كمبود عناصر علایم مخصوص به خود را دارد و علایم كمبود خود را در چند اندام گیاه و مراحل مختلف رشد و نمو نشان می دهند. بنابراین با بررسی مجموعه علائم كمبود عنصر غذایی می توان با اطمینان بیشتر كمبود عنصر غذایی را تشخیص داد. در این بررسی كمبود عناصر غذایی روی اندام های مختلف گندم و مراحل مختلف رشد و نمو آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

علایم كلروز یا زردی

 1-     علایم كمبود روی برگهای جوان ظاهر می گردد در حالیكه برگهای پیر سبز و سالم هستند.

نشانه كمبود كلسیم یا ، مس ، یا آهن ، یا گوگرد می باشد.

 2-     علایم كمبود روی برگهای پیر ظاهر می گردد در حالیكه برگهای جوان سبز و سالم هستند.

نشانه كمبود ازت ، فسفر ، پتاسیم می باشند.

 3-     در برگهای جوان در مراحل اولیه كلروز یا زردی ظاهر می شود.

نشانه كمبود ، كلسیم یا ، مس ، یا آهن ، منگنز می باشد.

 4-     علایم كلروز یا زردی در برگهای میانی بوته گندم مشاهده می شود.

نشانه كمبود روی می باشد.

 5-     در اوایل رویش كلروز یا زردی در برگهای پیر ظاهر می شود.

نشانه كمبود منیزیم ، یا ازت یا ، فسفر یا ، پتاسیم است.

 6-     ظهور كلروز یا زردی بین رگبرگ های برگ گندم

نشانه كمبود منیزیم ، یا آهن یا ، روی است.

 7-     مشاهده كلروز یا زردی در حاشیه برگ نشانه كمبود پتاسیم می باشد. 8-     كلروز یا زردی از نوك برگ شروع می شود.

نشانه كمبود پتاسیم ، یا فسفر و یا ازت می باشد.

 9-     كلروز یا زردی تمام سطح برگ كامل را فرا می گیرد.

نشانه كمبود گوگرد است.

 10- در اوایل ظهور كلروز یا زردی رگبرگ ها سبز و برجسته هستند.

نشانه كمبود آهن ، یا منیزیم و یا پتاسیم می باشد.

 11- كلروز به رنگ سبز كم رنگ مایل به زرد است.

نشانه كمبود مس یا ، منیزیم ، یا منگنز ، ازت یا ، فسفر و یا روی می باشد.

 12- كلروز به رنگ قهوه ای ، نارنجی و زرد است.

نشانه كمبود پتاسیم است.

 13- كلروز به رنگ ارغوانی ، نارنجی می باشد.

نشانه كمبود فسفر است.

 

علائم كمبود عناصر غذایی در بافت های گیاه

 1-     برگها سبز كم رنگ یا زرد هستند.

نشانه كمبود آهن یا ، منگنز ، یا گوگرد ، روی است.

 2-     برگها سبز تیره رنگ هستند.

نشانه كمبود كلسیم می باشد.

 3-     برگهای قرمز ، نارنجی هستند.

نشانه كمبود فسفر می باشد.

 4-     رنگ ارغوانی برگها را فرا گرفته است.

نشانه كمبود فسفر است.

 5-     برگ ها ترد و شكننده هستند.

نشانه كمبود كلسیم می باشد.

 6-     نوك برگ بدلیل مرگ نوك برگ چهار گوش و صاف است.

نشانه كمبود كلسیم می باشد.

 7-     برگها كوچكتر یا كوتاهتر هستند.

نشانه كمبود منگنز و فسفر می باشد.

 8-     برگها عمودی و راست قرار می گیرند.

نشانه كمبود كلسیم ، یا ازت ، فسفر می باشد.

 9-     برگها پژمرده هستند یا پژمردگی تمام بوته را فرا گرفته است.

نشانه كمبود مس ، یا منگنز و پتاسیم می باشد.

 10- كاه گندم سیاه رنگ می شود.

نشانه كمبود مس است.

 11- ساقه ها باریك هستند.

نشانه كمبود پتاسیم و روی است.

 12- ساقه ها سخت و محكم هستند.

نشانه كمبود كلسیم ، یا مس ، منیزیم و یا منگنز و روی است.

 13- ساقه ها دراز و باریك هستند.

نشانه كمبود مس ، یا منیزیم ، منگنز ، یا ازت ، پتاسیم و روی است.

 14- ساقه ها به رنگ ارغوانی می باشند.

نشانه كمبود فسفر است.

 

علائم كمبود عناصر غذایی با توجه به نمو و الگوهای رشد گیاه

 1-     گندم رشد كوتاهی دارد.

نشانه كمبود گوگرد و پتاسیم است.

 2-     تعدادی بوته گندم رشد ضعیفی نسبت به گیاهان سالم و مجاور خود دارند.

نشانه كمبود منگنز ، روی است.

 3-     عدم ظهور یا مشكل ظهور برگهای جوان از غلاف

نشانه كمبود مس است.

 4-     ساقه های گندم به شكل پهن یا باد بزنی هستند.

نشانه كمبود مس می باشد.

 5-     رسیدن گندم به تاخیر می افتد.

نشانه كمبود مس یا پتاسیم است.

 علایم كمبود عناصر غذایی با توجه به تولید گل یا دانه

1-     كاهش تولید پنجه

نشانه كمبود آهن ، منگنز ، روی است.

 2-     تولید بیش از اندازه پنجه

نشانه كمبود مس و گوگرد است.

 3-     عقیم ماندن پنجه ها یا خشك شدن پنجه ها

نشانه كمبود مس ، یا آهن ، منیزیم ، یا منگنز ، ازت یا ، فسفر ، پتاسیم یا روی می باشد.

 4-     عدم رشد لوله گرده ، كاهش تولید گرده ، گرده های مرده

نشانه كمبود مس می باشد.

 5-      تولید خوشه های كوچكتر ، كمتر و با تعداد دانه كم

نشانه كمبود منیزیم یا فسفر یا پتاسیم یا گوگرد یا روی است.

 6-     تشكیل خوشه های سفید و پوك

نشانه كمبود مس است.

 7-     تولید دانه های ابلقی و لكه دار

نشانه كمبود ازت است.

 8-     كاهش مقدار پروتئین دانه

نشانه كمبود ازت و گوگرد است.

 9-     كاهش عملكرد دانه گندم

نشانه كمبود اهن ، كلسیم ، یا منیزیم ، منگنز ، یا ازت و گوگرد است.

 علایم كمبود عناصر غذایی با توجه به تشكیل نكروز و مرگ بافت

1-     تشكیل زخم های نكروزه یا بافت مرده قهوه ای رنگ

نشانه كمبود روی است.

 2- تشكیل زخم های زرد – سفید بین رگبرگ های برگهای جوان

نشانه كمبود منگنز است.

 3-     تشكیل لكه های نكروزه یا بافت مردگی در برگهای پیر

نشانه كمبود منیزیم است.

 4-     تشكیل لكه های نكروزه یا بافت مردگی روی غلاف برگ

نشانه كمبود روی است.

 5-     زخم نكروزه یا بافت مردگی در بین رگبرگ های برگ

نشانه كمبود منیزیم است.

 6-     پیچ خوردن یا لوله شدن بافت های مرده برگ

نشانه كمبود مس یا كلسیم است.

 7-     مرگ جوانه مركزی در بوته های گندم

نشانه كمبود منگنز است.

 8-     مرگ جوان ترین برگ قبل از ظهور كامل از غلاف برگ

نشانه كمبود منگنز است.

 9-     مرگ بافت حاشیه برگ

نشانه كمبود پتاسیم است.

 10- مرگ بافت میانی برگ

نشانه كمبود روی است.

 11- مرگ بافت پایه برگ

نشانه كمبود منگنز است.

 12- مرگ گیاه قبل از رسیدن آن

نشانه كمبود منگنز است.

 13- مرگ گیاه قبل از افتادگی اندام هوایی

نشانه كمبود مس است.

 14- جمع شدن برگهای مرده در اطراف پایه گندم

نشانه كمبود ازت یا فسفر می باشد.

 

منبع مورد استفاده http://www.gonbad-agri.ir
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 آذر 1388 05:37 ب.ظ